ازرقی هروی

چشم دلم خیره و در خواب بود

جودِ تواش روشن و بیدار کرد