ازرقی هروی

فریادرسم نیست به غیر از تو کسی

فریاد ز دست چو تو فریادرسی