ازرقی هروی

مُلک بادت بی قیاس و مال بادت بی عدد

جاه بادت بی شمار و عمر بادت بی کران