ازرقی هروی

موافقان تو را بخت باد و راحت و عز

مخالفان تو را جاه باد و محنت و آه