ازرقی هروی

اگر به چشم کسان دلربای من نه نکوست
سپاس از آنکه نکوی من است و زشت کسان