ازرقی هروی

چون مرا دلتنگ دید آن دلستان خندید و گفت

دل چه داری تنگ چون پیشِ تو باشد دلسِتان ؟