بیدل دهلوی

رمیدی از دیده بی‌تامل ، گذشتی آخر به صد تغافل

اگر ندیدی تپیدن دل، شنیدنی داشت ناله ی ما