بیدل دهلوی

تو و غافل ز من ، افسوس! افسوس!
من و دور از درت، هیهات! هیهات!