بیدل دهلوی

تا مخالف ز موافق قدمی فاصله نیست
در گلو آب چو اِستاد ز رفتن تیغ است