بیدل دهلوی

جز داغ نیست مائده ی دستگاه عشق
آتش خورد کسی که شود میهمان ما