بیدل دهلوی

جز کاهش جان نیست ز همصحبت سرکش
گریان بود آن موم که با شعله ندیم است