بیدل دهلوی

چو سرو بی طمع از دهر باش و سر بفراز
که نخل بارور از منت زمانه دوتاست