بیدل دهلوی

رستن ز دور گردون ، بی مِی کشی محال است

دزدیده ام ز مینا ، سر در پناه مینا