بیدل دهلوی

حصول کار امل نیست غیر خفّت عقل
برای دیگ هوس ، خامی طمع آش است