بیدل دهلوی

خواهی به دیده قد کش و خواهی به دل نشین
سرو تو مصرعی است که در هر زمین خوش است