بیدل دهلوی

دل به هوا بسته ایم ، از هوس ما مپرس
با همه بیگانه است ، آنکه به ما آشناست