بیدل دهلوی

دوزخ نقد است دور از وصل جانان زیستن
بی تو صبحم شام مرگ و شام من روز جزاست