بیدل دهلوی

زبانِ حالِ عاشق گر دعایی دارد این دارد

که یارب مهربان گردان دلِ نامهربانش را