بیدل دهلوی

در بیابانی که ما راهِ طلب گم کرده ایم
کرمِ شب‌تابی اگر در جلوه آید کوکب است