بیدل دهلوی

دردِ عشق و مژده‌ی راحت! زهی فکرِ محال
این خبر یارب کدامین بی‌خبر آورده است؟