بیدل دهلوی

دانه را نشو و نمای ریشه رسوا می کند
گر زبان در کام باشد رازِ دل پوشیده است