بیدل دهلوی

رنج خفت مکش از خلق به اظهار کمال
نزد این طایفه بی‌عیب نبودن هنر است