بیدل دهلوی

زر از دست خسان نتوان به جز سختی جدا کردن