بیدل دهلوی

زین عبرتی که زندگیش نام کرده اند
تا سر به زیرِ خاک ندزدی خجالت است