بیدل دهلوی

زمانه کج منشان را به بر کشد بیدل
کسی که راست بوَد خارِ چشم افلاک است