بیدل دهلوی

زندگی در بند و قیدِ رسم عادت مردن است

دست ، دستِ توست بشکن این طلسم ننگ را