بیدل دهلوی

غیر از دلِ آشفته به عاَلم نتوان یافت
این بزم مگر حلقه‌ی آن زلفِ سیاه است؟