بیدل دهلوی

ز خلق گوشه گرفتن سلامت است اما

خیال اگر بگذارد به خویش ساخته را