بیدل دهلوی

کینه در طبع ملایم نکند نشو و نما
فارغ از جوشِ غبار است زمینی که نم است