بیدل دهلوی

نظر بر کجروان از راستان بیش است گردون را