بیدل دهلوی

نیست بیمِ سوختن ، دودِ ز آتش جسته را

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی