بیدل دهلوی

نیست از خود رفتنِ ما قابل باز آمدن

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی