بیدل دهلوی

هر دل نبرد چاشنیِ داغِ محبت
این آتشِ بی‌رنگ نسوزد همه‌کس را