بیدل دهلوی

هجوم شکوه‌ی هر کس ز دردِ مفلسی باشد
نخیزد ناله از نی تا بود مغز استخوانش را