بیدل دهلوی

همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنجِ خمار ما
چه قیامتی که نمی رسی ، ز کنارِ ما به کنار ما