بیدل دهلوی

همه گویند جدا نیست ز ما دلبر ما
ما چنین دور چراییم اگر نزدیک است؟