بیدل دهلوی

یوسفی کن گرت اسبابِ مسیحایی نیست
به فلک گر نرسیدی ، بُن چاهی دریاب