بیدل دهلوی

یاران به تلاشِ منِ مجهول بخندید
او در بر و من در‌به‌در ، آخر چه شعور است؟