بیدل دهلوی

یادِ آزادی است گلزارِ اسیرانِ قفس
زندگی گر عشرتی دارد امیدِ مردن است