بیدل دهلوی

سرمایه ی حباب به غیر از محیط چیست؟

آبِ تو آبِ ما و هوایت هوای ماست