بیدل دهلوی

حدیثِ نرم نمی‌آید از زبانِ درشت

شرار‌خیز بود طبع ، سنگِ خارا را