بیدل دهلوی

شعله در جانی که خاکِ حسرت دیدار نیست

خاک در چشمی که نتوان بود حیران شما