بیدل دهلوی

شوقِ وصلت بعد مرگ از دل برون کی می‌رود

گرد می‌گردیم و می‌گیریم دامان شما