بیدل دهلوی

شبنم وصالِ گل طلبید آب شد ز شرم

از هر که هر چه می‌طلبی اینچنین طلب