بیدل دهلوی

طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می‌خواهد

به حُسنِ محض نتوان پیش بردن نازنینی ها