بیدل دهلوی

عمری است وفا ممتحن ناز و نیاز است

نی تیغ ز دست تو جدا شد نه سر از ما