بیدل دهلوی

عیش وصال و ذوق کنار آرزوی کیست

ماییم و حرف بوسی از آن آستان لب