بیدل دهلوی

عشاق تا حدیث وفا را زبان دهند

چون شمع می‌دود همه اجزایشان به لب