بیدل دهلوی

غرور رستمی ، گفتم به خاکش کیست اندازد؟

ز پا افتادگان گفتند : زور ناتوانیها