بیدل دهلوی

قفل گنج زر است خاموشی

از صدف پرس این معما را